Zasady i warunki

Witamy na stronie Nourkrin® („Witryna Nourkrin” lub „Witryna”). Nourkrin® Online („Nourkrin Online”, „my”, „nas” lub „nasz”) świadczy usługi dostępne w Witrynie zgodnie z poniższymi warunkami („Warunki”). Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się, bez ograniczeń i zastrzeżeń, na przestrzeganie niniejszych Warunków. Należy pamiętać, że jeśli odwiedzasz jedną z naszych innych witryn regionalnych, podlegasz warunkom mającym zastosowanie do tej Witryny i sugerujemy zapoznanie się z tymi warunkami.
Niniejsza umowa zostanie zawarta w języku angielskim.

1. Polityka prywatności
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która stanowi część niniejszych Warunków i reguluje Twoją wizytę na Stronie, aby móc zrozumieć nasze praktyki dotyczące prywatności.

2. O stronie Nourkrin®
Pharma Medico ApS jest właścicielem marki Nourkrin®, a tym samym strony Nourkrin®.

3. Opisy produktów
Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby wszystkie szczegóły, opisy i zdjęcia produktów pojawiających się na Stronie były poprawne w momencie wprowadzenia odpowiednich informacji do systemu; jednak w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy, że opisy produktów, kolory lub inne treści dostępne w Witrynie są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów. Chociaż staramy się, aby Witryna była jak najbardziej aktualna, informacje, w tym opisy produktów pojawiające się na tej Witrynie w określonym czasie, mogą nie zawsze odzwierciedlać produkt dokładnie w chwili obecnej.

4. Własność intelektualna
Cała zawartość dostępna w Witrynie, w tym między innymi tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, kompilacje danych, oprogramowanie i ich kompilacja (łącznie „Treść”) jest własnością Pharma Medico ApS, naszych podmiotów stowarzyszonych, naszych partnerów lub licencjodawców i jest chroniona unijnymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane na Stronie (łącznie „Znaki towarowe”) są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami Pharma Medico ApS, naszych podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców lub partnerów w UE i innych krajach i są chronione przez UE i międzynarodowe prawa dotyczące znaków towarowych. Wszystkie inne Znaki Towarowe, które nie są własnością naszą, naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów lub licencjodawców, a które pojawiają się w Witrynie, są własnością ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą być z nami powiązani lub przez nas sponsorowani. Z wyjątkiem przypadków określonych w poniższej ograniczonej licencji lub zgodnie z obowiązującym prawem, Treści, Znaki towarowe ani żadna inna część Witryny nie mogą być używane, reprodukowane, powielane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane, udostępniane, modyfikowane lub wykorzystywane w inny sposób, w całości lub w części, w jakimkolwiek celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

5. Ograniczona licencja
Udzielamy Ci ograniczonej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z Witryny do celów osobistych. Ta ograniczona licencja nie obejmuje prawa do: (i) ramkowania lub wykorzystywania technik ramek w celu zamknięcia Witryny lub jakiejkolwiek jej części (ii) modyfikowania lub pobierania Witryny lub jej zawartości (z wyjątkiem buforowania lub w razie potrzeby do przeglądania zawartości); (iii) wykorzystywania Witryny lub jej Treści w jakikolwiek inny sposób niż do użytku osobistego; (iv) tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych opartych na Witrynie lub jej Treści; (v) zbierania informacji o koncie na rzecz innej strony; (vi) używania jakichkolwiek metatagów lub innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego naszą nazwę lub Znaki Towarowe; lub (vii) używania robotów programowych, pająków, robotów indeksujących lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych ani podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogą spowodować nieuzasadnione obciążenie naszej infrastruktury. Udzielamy również ograniczonej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na tworzenie hiperłącza do strony głównej Witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Witryna internetowa, która łączy się z naszą Witryną (i) może zawierać łącza do naszych Treści, ale nie może ich powielać; (ii) nie może sugerować, że popieramy taką witrynę internetową lub jej usługi lub produkty; (iii) nie może fałszywie przedstawiać swoich relacji z nami; (iv) nie może zawierać treści, które mogłyby zostać odebrane jako niesmaczne, obsceniczne, obraźliwe lub kontrowersyjne i może zawierać wyłącznie treści zgodne z prawem i odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych; (v) nie może przedstawiać nas ani naszych produktów lub usług w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub w inny sposób obraźliwy lub budzący zastrzeżenia, ani kojarzyć nas z niepożądanymi produktami, usługami lub opiniami; (vi) nie może używać żadnego Znaku Towarowego bez wyraźnej pisemnej zgody; oraz (vii) nie może łączyć się z żadną stroną Witryny inną niż strona główna. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zażądać usunięcia dowolnego linku do Witryny, a po otrzymaniu takiego żądania natychmiast taki link musi zostać natychmiast usunięty. Jakiekolwiek nieautoryzowane korzystanie z Witryny przez użytkownika powoduje zakończenie ograniczonej licencji określonej w tej sekcji bez uszczerbku dla wszelkich innych środków prawnych przewidzianych przez obowiązujące prawo.

6. Twoje obowiązki i zakres odpowiedzialności
Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, należy przestrzegać niniejszych Warunków oraz specjalnych ostrzeżeń lub instrukcji dotyczących dostępu lub użytkowania zamieszczonych na Witrynie. Należy zawsze postępować zgodnie z prawem, zwyczajem I w dobrej wierze. Użytkownik nie może dokonywać żadnych zmian w Witrynie lub jakichkolwiek Treściach lub usługach, które mogą pojawić się na tej Witrynie i nie może w żaden sposób naruszać integralności ani działania Witryny. Bez ograniczania ogólności jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków, w przypadku zaniedbania lub umyślnego naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszych Warunkach (w tym w naszej Polityce prywatności), ponosisz odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody, które możesz przynieść Nourkrin® Online, naszym podmiotom stowarzyszonym, partnerom lub licencjodawcom.

7. Linki do stron trzecich
Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron poza Witryną ani żadnych innych Witryn łączonych z Witryną lub z Witryny. Łącza pojawiające się w Witrynie służą wyłącznie wygodzie i nie stanowią poparcia przez nas, nasze podmioty stowarzyszone lub naszych partnerów treści, produktów, usług lub dostawców, do których się odnoszą. Twoje łącze do lub z dowolnych stron poza Witryną lub innych Witryn odbywa się na własne ryzyko. W żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę i nie gwarantujemy ofert stron poza Witryną ani żadnych innych Witryn łączonych z Witryną lub z Witryny, ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, treści, produkty, lub usługi takich stron i Witryn, w tym między innymi ich oświadczenia o ochronie prywatności i warunków. Należy dokładnie zapoznać się z warunkami i polityką prywatności wszystkich stron poza witryną i innych odwiedzanych witryn.

8. Zgłoszenia
Naszą zasadą jest odrzucanie niechcianych sugestii i pomysłów. Wszelkie zapytania, opinie, sugestie, pomysły lub inne informacje, które nam przekazujesz (łącznie „Zgłoszenia”), będą traktowane jako niezastrzeżone i niepoufne. Z zastrzeżeniem warunków naszej Polityki prywatności, przesyłając lub publikując dowolne Materiały, niniejszym udzielasz nam niewyłącznego, nieodpłatnego, wieczystego, zbywalnego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do użytkowania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, sprzedaży , cedowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania dowolnych Materiałów w dowolnej formie, mediach lub technologii, znanych lub opracowanych w przyszłości, samodzielnie lub jako część innych dzieł. Przyjmujesz również do wiadomości, że Twoje zgłoszenie nie może zostać zwrócone, a my możemy wykorzystać Twoje zgłoszenie oraz wszelkie zawarte w nim pomysły, koncepcje lub wiedzę w dowolnym celu, w tym między innymi w opracowywaniu, wytwarzaniu, dystrybucji i marketingu produktów. Dokonując Zgłoszenia, oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz lub w inny sposób kontrolujesz prawa do Zgłoszenia. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że takie Zgłoszenia nie stanowią ani nie zawierają wirusów oprogramowania, nagabywania komercyjnego, łańcuszków, masowych wysyłek ani żadnej formy „spamu”. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać nas w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek Zgłoszeń. Zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z lub w związku z Twoimi roszczeniami do jakichkolwiek praw do dowolnego Zgłoszenia.

9. Oświadczenia i Gwarancje; Ograniczenie odpowiedzialności
Witryna jest prezentowana „tak jak jest”, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, w związku z niniejszymi warunkami lub witryną, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności lub przydatności w określonym celu, z wyjątkiem przypadków, w których takie oświadczenia i gwarancje nie są prawnie wykluczone. Zgadzasz się, że w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie będziemy ponosić odpowiedzialności (umownej, deliktowej lub innej) w żadnych okolicznościach za jakiekolwiek (a) przerwy w działalności; b) opóźnienia w dostępie lub przerwy w dostępie do witryny; (c) niedostarczenie danych, błędne dostarczenie, uszkodzenie, zniszczenie lub inną modyfikację; (d) straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku kontaktów lub obecności linków spoza witryny w witrynie; (e) wirusy komputerowe, awarie lub awarie systemu, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem z witryny, w tym podczas hiperłącza do lub z witryn stron trzecich; (f) wszelkie nieścisłości, pominięcia lub wprowadzające w błąd, fałszywe czy zwodnicze oświadczenia w treści; lub (g) zdarzenia pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą. Ponadto, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju (w tym utracone zyski) związane z witryną, niezależnie od formy działania, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku nasza maksymalna łączna odpowiedzialność nie przekroczy 100,00 EUR, w stosownych przypadkach. Ponieważ niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich krajach nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez obowiązujące prawo.

10. Odszkodowania
Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi stratami, szkodami lub kosztami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, wynikającymi z wszelkich roszczeń, działań lub żądań osób trzecich wynikających z korzystania z Witryny. Zgadzasz się również zwolnić nas z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody lub koszty, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, wynikające z korzystania przez Ciebie z robotów programowych, pająków, robotów indeksujących lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych lub wszelkich innych działań, które podejmujesz, a które nakładają nieuzasadnione obciążenie na naszą infrastrukturę.

11. Spory
Korzystanie z tej Witryny podlega prawu duńskiemu, z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego, a strony niniejszej Umowy poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów duńskich.

12. Ogólne
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że niniejsze Warunki, które obejmują naszą Politykę prywatności, stanowią kompletną i wyłączną umowę między nami dotyczącą korzystania z Witryny oraz zastępują i regulują wszystkie wcześniejsze propozycje, umowy lub inne komunikaty. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmian na Stronie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na Stronie. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wszystkie takie warunki. Możemy, z lub bez wcześniejszego powiadomienia, wypowiedzieć dowolne prawa przyznane na mocy niniejszych Warunków. Będziesz niezwłocznie przestrzegać wszelkich wypowiedzeń, w tym, w stosownych przypadkach, zaprzestając korzystania z Witryny. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako tworzenie jakiejkolwiek agencji, spółki lub innej formy wspólnego przedsięwzięcia między nami. Niewymaganie od Ciebie wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie wpłynie na nasze pełne prawo do żądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, a nasze zrzeczenie się naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie zostanie uznane za zrzeczenie się samego postanowienia. Żadne niewykonanie ani opóźnienie ze strony którejkolwiek ze stron w wykonywaniu jakichkolwiek praw, środków zaradczych, uprawnień lub przywilejów tej strony wynikających z niniejszych Warunków oraz żaden sposób postępowania między stronami nie będzie interpretowany ani nie będzie działać jako zrzeczenie się tego prawa, ani każde pojedyncze lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa, środka prawnego, uprawnienia lub przywileju nie wyklucza jakiegokolwiekgo inne lub dalszego korzystania z niego lub wykonywania jakiegokolwiek innego prawa, środka prawnego, uprawnienia lub przywileju.

Prawa i środki zaradcze przewidziane w niniejszych Warunkach mają charakter kumulacyjny i nie wykluczają żadnych praw ani środków prawnych przewidzianych przez prawo. Czas nie stanowi istoty niniejszych Warunków w odniesieniu do jakichkolwiek godzin, dat i/lub okresów wymienionych w niniejszym dokumencie. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków będzie niewykonalne lub nieważne na mocy obowiązującego prawa lub zostanie tak uznane na mocy obowiązującego orzeczenia sądu, taka niewykonalność lub nieważność nie spowoduje, że niniejszy Regulamin będzie niewykonalny lub nieważny jako całość. Zmienimy lub zastąpimy takie postanowienie takim, które jest ważne i wykonalne oraz które w możliwym zakresie realizuje nasze pierwotne cele i zamiary odzwierciedlone w pierwotnym postanowieniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami poprzez e-mail tutaj.

Indywidualne rezultaty mogą się różnić, jednak w ostatnim badaniu przeprowadzonym na 3000 użytkowników Nourkrin® 83% stwierdziło, że odniosło korzyści z stosowania Nourkrin®.